สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้

นำเสนอสิทธิพิเศษที่ได้ที่นี่ที่เดียวกับร้านค้าชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะใช้มือถือเครือข่ายใด ก็สามารถรับสิทธิพิเศษได้ฟรีๆ ทุกคน แค่กดรับสิทธิผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน ผ่าน HALAL ROUTE
Halal Route Halal Route

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

คุณยอมรับและตกลงว่า คุณจะใช้บริการ Halal Route Application ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมาย หรือในลักษณะที่เหมาะสมชอบธรรม และไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้

  1. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการระมัดระวัง ป้องกันตามที่จำเป็นสำหรับตัวคุณหรือสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณจาก ไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส และข้อมูลใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อหาข้อมูลของระบบ

  2. คุณไม่ทำการส่งไวรัส เวิร์ม โทรจันฮอร์ส หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใด ที่มีลักษณะเป็นการทำลายการให้บริการของ Halal Route Application

  3. คุณไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  4. คุณไม่แทรกแซงหรือรบกวนบริการของ Halal Route Application หรือเซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของ Halal Route Application หรือฝ่าฝืนขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อกำหนด นโยบาย หรือระเบียบของเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการของ Halal Route Application

  5. คุณไม่ใช้วิธีการหรืออุปกรณ์ใดๆ เช่น โรบ๊อต สไปเดอร์ หรือแอปพลิเคชันในการสืบค้น/ดึงข้อมูล หรือทำดัชนีส่วนใดๆ ในบริการของ Halal Route Application หรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทาง Halal Route Application

  6. ข้อมูลภายใน Halal Route Application อาจมีความไม่เที่ยงตรงถูกต้องในทางเทคนิค อาจมีการพิมพ์ สะกดผิด หรือข้อผิดพลาดใดๆและอาจมีเนื้อหาที่ล่วงต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือสาธารณะ หรืออาจเป็นของ หรือสิทธิของบุคคลอื่น Halal Route Application จะไม่ขอรับผิดใดๆ ในความเสียหาย สูญเสีย สูญหาย และผลใดๆที่ตามมา อันเป็นผลจากการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือจากการดาวน์โหลด คัดลอก จัดพิมพ์ ดู หรือรับฟังใดๆ โดยผู้ใช้เนื้อหาของแอปพลิเคชันนี้

  7. การใช้ Halal Route Application จะมีการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอ อาจมีการเพิ่ม ลด หรือปรับเปลี่ยนการทำงาน ฟังชั่น รูปลักษณ์ หรือคุณลักษณะบางอย่างภายในแอปพลิเคชันและ Halal Route Application อาจระงับ หรือหยุดให้บริการใดบริการหนึ่งเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8. ยอมรับและตกลงที่จะอัพเดทเวอร์ชั่นของแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ ทั้งนี้แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในอนาคต อาจไม่รองรับการทำงานบนอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการบางรุ่นที่รองรับอยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

  9. เรามีสิทธิ์แก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ใช้ของเรา การใช้บริการแพลตฟอร์ม หรือการลงทะเบียน Halal Route Application ของคุณต่อไปถือเป็นความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อการแก้ไขดังกล่าว

  10. เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มนี้หรือบริการส่วนใดได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้คุณหรือให้เหตุผลใดๆ เราอาจให้บริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้อง และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว เรายังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางประการ หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วน หรือทั้งหมดของแพลตฟอร์ม หรือบริการ โดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งคุณหรือรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทาง Halal Route Application จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง HAL Plus Application จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) เป็นต้น

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการของคุณ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพการให้บริการ Halal Route Application จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างของคุณเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) บนแอปพลิเคชันของผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมแอปพลิเคชัน (Access Times) และแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

Halal Route Application ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) เพื่อให้ทราบและเข้าใจว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ Halal Route Application ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากแอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Halal Route Application จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของคุณในกิจกรรมของแอปพลิเคชันเท่านั้น Halal Route Application ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ Halal Route Application ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมต่างภายในแอปพลิเคชัน เป็นต้น Halal Route Application จะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Halal Route Application สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ คุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก Halal Route Application ก็ได้ เพียงแค่คุณกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ Halal Route Application ทราบในหน้าเว็บ www.halalroute.in.th


การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Halal Route Application จึงได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น Halal Route Application จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร แบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับ เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ Halal Route Application ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านแอปพลิเคชัน (Web browser) ของคุณและหากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เราสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าคุณจะออกจากโปรแกรมค้นหาผ่าน แอปพลิเคชัน หรือจนกว่าคุณจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้คุกกี้แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องแอปพลิเคชันมากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำแอปพลิเคชันที่คุณแวะเยี่ยมชม ทั้งนี้ เราจะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นๆของ Halal Route Application เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการ

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อกำหนดการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ คุณอ่านข้อกำหนดการใช้บริการทุกครั้งที่เยี่ยมชม

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนด Halal Route Application ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง การให้บริการต่อไป โดยคุณสามารถติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร: 0-2218-1053-4 แฟกซ์: 0-2218-1105